Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLP)

Nasza firma (Maingate Sp. z o.o.) jako podmiot prawny jest prawnie zobowiązana do wprowadzenia niezbędnych polityk i obowiązujących procedur w celu śledzenia, zapobiegania i zgłaszania wszelkiego rodzaju działań dotyczących prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i innych zastosowań należących do kategorii działalności przestępczej.

Procedury nałożone na nas przez prawodawcę obejmują (zgodnie z wymogami stosowania środków bezpieczeństwa finansowego (CDD)), ale nie są ograniczone do:

1) Identyfikacja transakcji o nietypowych rozmiarach / nietypowych wzorcach nie mających żadnego ekonomicznego celu na pierwszy rzut oka.

2) Rejestracji wszystkich transakcji o wysokości 10,000 EUR lub wyższej bądź równowartości w innej walucie, transakcji podejrzanych o pranie pieniędzy niezależnie od jej wysokości oraz transakcje powiązane, czyli takie, których wysokość jest mniejsza niż 10,000 EUR bądź równowartość w innej walucie, a których charakter może wskazywać, iż są powiązane ze sobą i zostały podzielone na mniejsze w celu uniknięcia rejestracji oraz transakcji o nietypowych rozmiarach / nietypowych wzorcach nie mających żadnego ekonomicznego celu na pierwszy rzut oka. Informacje o zarejestrowanych transakcjach oraz podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu przesyłane są odpowiednim dedykowanym temu urzędom publicznym.

3) Spełnianie wymagań zasad Know Your Customer - w tym weryfikacja klienta, transakcje i monitorowanie (jeśli dotyczy) relacji biznesowych, w tym sprawdzenie beneficjenta rzeczywistego (m.in. w rejestrze beneficjentów rzeczywistych, o ile taki jest dostępny), osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP), członków rodzin PEP oraz ich bliskich współpracowników zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Weryfikacja może przybierać różne formy (w tym między innymi zdjęcia / skany dokumentu tożsamości, potwierdzenie adresu nie starsze niż 3 miesiące, pisemna deklaracja, uzupełnienie, a następnie przysłanie formularzy itp.). Maingate Sp. z o.o. Zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji o klientach, w stosunku do których istnieje ryzyko/zostali zidentyfikowani jako niebezpieczni lub podejrzani, szczególnie w wypadku, podmiotów z krajów poza Unią Europejską. W wypadku gdy na koncie zweryfikowanego klienta dojdzie do zmiany danych lub jego aktywność stanie się podejrzana, Maingate Sp. z o.o. Może zażądać zaktualizowania dokumentów.

4) Ograniczanie anonimowości, w tym sprawdzanie, czy są to klienci (w tym, ale nie wyłącznie), zgodnie z wymogami stosowania środków bezpieczeństwa finansowego (CDD):

  a) osoby narażone politycznie,

  b) na liście terrorystów / zorganizowanych przestępców.

  c) odpowiednich aktów prawnych o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Jeśli firma / osoba / kraj znajduje się na zalecanej liście sankcji Unii Europejskiej / Organizacji Narodów Zjednoczonych, konto zostanie zamknięte bez powiadomienia, a użytkownik zostanie zablokowany z korzystania z naszych usług.

5) Zarządzanie zgodnością, monitorowanie, komunikacja, okresowa ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu (uwzględnieniem ryzyka dotyczącego klientów, państw / obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji oraz kanałów ich dostaw), kontrola wewnętrzna - w tym przechowywanie danych dotyczących tych przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia relacji biznesowych między firmą a jej użytkownikiem.

6) Monitorowania transakcji klienta, ocenę stosunków gospodarczych i, stosownie do sytuacji, uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru, analizę uzyskiwanych danych, a także bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta. Jeżeli podejrzewa się pranie pieniędzy, Maingate Sp. z o.o. będzie monitorować wszystkie transakcje i zastrzega sobie prawo do:

  1. zgłaszania podejrzanych transakcji do odpowiednich organów ścigania;

  2. zażądania od Klienta przedstawienia wszelkich dodatkowych informacji i dokumentów;

  3. zawieszenia lub zamknięcia Konta Klienta.

Lista ta może zostać zmieniona w dowolnym momencie, w zależności od zmian obowiązujących przepisów. W przypadku osoby / firmy będącej użytkownikiem naruszającym pozycję 1) - 3) nasza firma ma prawny obowiązek natychmiastowego zgłoszenia takich działań odpowiednim organom ścigania.

Aby skutecznie podążać za wyżej wymienionymi wymogami, nasza firma wyznaczyła urzędnika ds. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmowi (osobę odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków ustawowych spośród członków zarządu), odpowiedzialną za wdrożenie i wykonywanie obowiązków w tym zakresie (a także wewnętrznych procedur) i okresowo zapewnia szkolenia w zakresie odpowiednich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także praw i obowiązków, które skutkują skutecznym stosowaniem tego prawodawstwa. Urzędnik ten ma ma prawo współpracować z organami ścigania, które zajmują się zapobieganiem praniu pieniędzy, finansowaniem terroryzmu i innymi nielegalnymi działaniami.

W związku z tym środki mające na celu zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu są współmierne do zidentyfikowanych zagrożeń umożliwiając efektywne wykorzystanie zasobów. Zasoby są wykorzystywane na bazie priorytetów; największą uwagę poświęca się największym zagrożeniom.