POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚĆI

1. Administratorem danych jest Maingate Sp. z o.o. Jacka Malczewskiego 26 71-612 Szczecin, Polska.

2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora poprzez oświadczenie na stronie internetowej Serwisu.

3. Niniejsza zgoda może zostać cofnięta. W przypadku cofnięcia zgody Administrator zobowiązany jest do wstrzymania Transakcji, a także może odmówić dalszego świadczenia usług.

4. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych odpowiednich aktach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane jedynie dla celów ewidencji Użytkowników, kontaktu z Użytkownikiem oraz weryfikacji tożsamości Użytkowników.

5. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości a także pośrednikom płatności i bankom w granicach obowiązujących przepisów prawa – w tym przede wszystkim na podstawie odpowiednich aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dane osobowe Użytkowników mogą być również przekazywane adwokatom i radcom prawnym współpracującym z Administratorem celem dokonywania weryfikacji o której mowa w Regulaminie.

6. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba że na wniosek podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwych organów wymiaru sprawiedliwości w granicach obowiązujących przepisów prawa.

7. Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z treścią odpowiednich aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych oraz o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez oświadczenie na stronie internetowej Serwisu. Niniejsza zgoda może zostać cofnięta.

8. W przypadkach i na zasadach określonych w odpowiednich aktach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych oraz o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

10. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych jej dotyczących. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Administrator jest obowiązany, w terminie 30 dni, na piśmie poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić odnośnie do jej danych osobowych informacji. Powyższe prawo przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

11. Odpowiednio zabezpieczone kopie dokumentów i informacje uzyskane w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa wymienionych w regulaminie będą przechowywane do wygaśnięcia obowiązku dokumentacyjnego wynikającego z przepisów ustaw o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.