REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne i definicje

§ 1.

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Maingate Sp. z o.o. z siedzibą w 71-612 Szczecin ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu https://shiftrex.com oraz https://shiftrex.pl, zwany dalej „Regulaminem”.

2. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług w Serwisie, wymagania techniczne korzystania z usług w Serwisie, warunki zawierania i rozwiązywania umów, prawa i obowiązki Operatora i Użytkownika oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa w kraju rejestracji operatora.

§ 2.

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Beneficjent Rzeczywisty – w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, Osoba/y fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej; które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25 % w tej osobie prawnej; które sprawują kontrole nad co najmniej 25 % majątku danej osoby prawnej.

Biuro Obsługi Klienta – jednostka w strukturze organizacyjnej Operatora, której zadaniem jest obsługa Użytkownika, w tym m.in. udzielanie Użytkownikowi pomocy oraz informacji niezbędnych do realizacji umowy, umożliwiająca kontakt z Operatorem w godzinach wskazanych na stronie internetowej Serwisu, w formie pisemnej na adres Maingate Sp. z o.o. Jacka Malczewskiego 26 71-612 Szczecin, Polska lub mailowej na adres: kontakt@shiftrex.com,

Dzień Roboczy – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Hasło Dostępowe – ciąg znaków używany do identyfikacji Użytkownika oraz uzyskiwania przez Użytkownika dostępu do Konta Użytkownika,

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Konto Użytkownika – przypisane każdemu Użytkownikowi indywidualne konto ewidencyjne w Serwisie, na którym następuje rejestracja złożonych Zleceń Wymiany Walut, zrealizowanych Transakcji oraz dokonanych przez Użytkownika wpłat/wypłat środków pieniężnych z lub na rachunki bankowe Użytkownika,

Kurs Wymiany – kurs walutowy, po którym następuje wymiana Waluty Bazowej na Walutę Kwotowaną lub Waluty Kwotowanej na Walutę Bazową,

Kurs Zlecenia – kurs walutowy określony przez Użytkownika w parametrach Zlecenia Wymiany Walut,

Kwota Zlecenia – kwota będąca przedmiotem Zlecenia Wymiany Walut wyrażona w Walucie Bazowej lub Walucie Kwotowanej,

Landing Page – strona internetowa Operatora zawierająca formularz rejestracyjny umożliwiający rejestrację w Serwisie,

Oferta Kupna – ofertę kupna przez Użytkownika określonej kwoty Waluty Bazowej za Walutę Kwotowaną lub Waluty Kwotowanej za Walutę Bazową po określonym Kursie Wymiany, złożoną zgodnie z postanowieniami Regulaminu,

Oferta Sprzedaży – ofertę sprzedaży przez Użytkownika określonej kwoty Waluty Bazowej za Walutę Kwotowaną lub Waluty Kwotowanej za Walutę Bazową po określonym Kursie Walutowym, złożoną zgodnie z postanowieniami Regulaminu,

Operator – Maingate Sp. z o.o., mająca swą siedzibę w Jacka Malczewskiego 26 71-612 Szczecin Polska Reg. No. 11027474, będąca usługodawcą usług opisanych w Regulaminie,

Osoby Zajmujące Eksponowane Stanowisko Polityczne:

PEP - Przez osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne (PEP) rozumie się przez osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowisko lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

 1. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
 2. członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
 3. członków organów zarządzających partii politycznych,
 4. członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
 5. członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
 6. ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
 7. członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
 8. dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
 9. dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

Przez członków rodziny PEP rozumie się:

 1. małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
 2. dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
 3. rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Przez osoby znane jako bliscy współpracownicy PEP rozumie się:

 1. osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 2. osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

Para Walutowa – waluty będące przedmiotem Zlecenia Wymiany Walut określone jako Waluta Bazowa i Waluta Kwotowana,

Rachunek Bankowy – rachunek bankowy prowadzony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa

Regulamin – niniejszy regulamin

Serwis – platforma internetowa Operatora dostępna w domenie https://www.shiftrex.com oraz https://www.shiftrex.pl stanowiąca cześć Systemu Teleinformatycznego i pozwalająca m.in. na pośredniczenie przez Operatora w wymianie walut między Użytkownikami,

System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.), w tym Serwis,

Tabela Opłat i Prowizji – tabela opłat i prowizji za świadczenie usług oferowanych przez Operatora w Serwisie, dostępna pod adresem https://shiftrex.com/terms-and-conditions/

Transakcja – zawarta pomiędzy Użytkownikami umowa kupna lub sprzedaży waluty, będąca wynikiem dopasowania przez Operatora Oferty Sprzedaży z Ofertą Kupna,

Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, posiadająca Rachunek Bankowy, która dokonała rejestracji w Serwisie,

Waluta Bazowa – waluta z Pary Walutowej, której cena jednostkowa jest wyrażona w Walucie Kwotowanej,

Waluta Kwotowana – waluta z Pary Walutowej, w której wyrażona jest cena jednostki Waluty Bazowej,

Zlecenie Przeciwstawne – w przypadku Oferty Sprzedaży zleceniem przeciwstawnym jest Oferta Kupna, natomiast w przypadku Oferty Kupna zleceniem przeciwstawnym jest Oferta Sprzedaży,

Zlecenie Wymiany Walut – złożona przez Użytkownika Oferta Sprzedaży lub Oferta Kupna.

§ 3.

Treść Regulaminu udostępniana jest Użytkownikowi bezpłatnie na stronie internetowej Serwisu, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, oraz jest przesyłana na adres e-mail Użytkownika użyty przy rejestracji.

§ 4.

W ramach Serwisu Operator świadczy na rzecz Użytkownika, na warunkach wskazanych w § 7 Regulaminu, usługę polegającą na pośrednictwie w zakresie wymiany walut oraz wykonuje inne określone w Regulaminie czynności i usługi. Usługa, o której mowa w zdaniu poprzednim polega na:

  1) przyjmowaniu Zleceń Wymiany Walut,

  2) dopasowaniu Ofert Sprzedaży/Ofert Kupna,

  3) rejestracji Transakcji na Koncie Użytkownika,

  4) wypłaty środków pieniężnych pochodzących z zawartych Transakcji lub wpłaconych w celu realizacji potencjalnych Transakcji na rachunek bankowy zdefiniowany na Koncie Użytkownika.

§ 5.

1) W celu prawidłowego korzystania z usług Operatora wymagane są:

  1. urządzenie telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z sieci telekomunikacyjnej wyposażone w aktywną kartę SIM, bądź komputer z dostępem do internetu

  2. przeglądarka internetowa

  3. program umożliwiający otwieranie plików w formacie PDF

  4. Posiadania konta email

2) Połączenie z Serwisem odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL

3) Wyłączenie obsługi JavaScript oraz plików cookies może w szczególnych przypadkach powodować niewłaściwe działanie niektórych funkcji Serwisu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku aktywacji obsługi JavaScript oraz plików cookies przez Użytkownika.

4) Operator zastrzega sobie prawo przerwania sesji połączenia z Użytkownikiem po upływie 30 minut od podjęcia przez Użytkownika ostatniej czynności w Serwisie.

5)W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany ww. wymagań technicznych. W szczególności w miejsce dotychczasowego oprogramowania mogą wejść jego wyższe lub zaktualizowane wersje. Zmiana w zakresie ww. wymogów nie jest traktowana jak zmiana Regulaminu.

II. Zawarcie Umowy Rejestracja w Serwisie i Zawarcie Umowy

§ 6.

1) Zawarcie umowy o świadczenie usług oferowanych przez Operatora w Serwisie odbywa się za pomocą strony internetowej Serwisu.

2) Zawarcie z Operatorem umowy o świadczenie usług następuje z chwilą ukończenia przez Użytkownika rejestracji w Serwisie.

3) Umowa zawarta jest na czas nieokreślony bez minimalnego okresu trwania.

4) Rejestracja w Serwisie wymaga:

1. Akceptacji postanowień Regulaminu,

2. Wypełnienia przez potencjalnego Użytkownika formularza rejestracji zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu lub na Landing Page, poprzez:

  1. podanie adresu email Użytkownika,

  2. ustalenie Hasła Dostępowego, które musi składać się z co najmniej 8 znaków,

  3. określenia statusu Konta (indywidualne lub firmowe).

  4. Potwierdzenia adresu e-mail.

5) Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest jednoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczeń, że:

  A) zapoznał się z Regulaminem oraz Tabelą Opłat i Prowizji, oraz akceptuje ich treść bez jakichkolwiek zastrzeżeń,

  B) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych ze świadczonymi usługami oraz wykonywanymi czynnościami na rzecz Użytkownika,

  C) został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich zmiany, a także możliwości zaprzestania ich przetwarzania i możliwości złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

  D) wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora informacji związanych z wykonaniem usługi oraz działaniem Serwisu, w tym informacji o nowych funkcjonalnościach Serwisu, poprzez przesyłanie ich na adres e-mail zdefiniowany na Koncie Użytkownika,

  E) uzyskał zgody i zezwolenia do zawierania Transakcji w przypadku, gdy obowiązujące przepisy nakładają na Użytkownika taki obowiązek,

  F) przyjmuje do wiadomości, że Operator, zgodnie z przyjętymi zasadami świadczenia usług, nie zwraca się do Użytkownika o przekazanie hasła, a Użytkownik nie jest zobowiązany do przekazania hasła Operatorowi przez pocztę e-mail,

6) Z chwilą ukończenia rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika w Serwisie. Operator potwierdza ukończenie rejestracji i utworzenie Konta w Serwisie wiadomością e-mail przesłaną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

7) Jedna osoba może posiadać w Serwisie tylko jedno Konto Użytkownika. Użytkownik nie może przenieść Konta Użytkownika na inne osoby lub udostępniać Konta Użytkownika innym osobom.

8) Oferty marketingowe mogą być przesyłane Użytkownikowi, jeżeli wyraził zgodę na otrzymywanie takich treści oraz przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

9) Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania Hasła Dostępowego w bezpiecznym miejscu oraz nieudostępniania go osobom trzecim.

10) W przypadku utraty Hasła Dostępowego przez Użytkownika, Operator umożliwi jego odzyskanie za pośrednictwem odpowiedniego przycisku na stronie.

11) Operator może wprowadzić dodatkowe wymagania dotyczące poziomu bezpieczeństwa Hasła Dostępowego w szczególności jego złożoności i okresu ważności.

§ 7.

1) Korzystanie przez Użytkownika z usług pośrednictwa Operatora w wymianie walut jest możliwe w przypadku łącznego spełnienia przez Użytkownika następujących warunków:

  1. ukończenia rejestracji Użytkownika w Serwisie,

  2. zalogowania się Użytkownika do Serwisu poprzez użycie adresu e-mail oraz Hasła Dostępowego,

  3. uzupełnienia swojego Konta poprzez podanie danych wymaganych przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,

  4. w przypadku Użytkowników działających poprzez przedstawiciela, podania przez  przedstawiciela dokonującego rejestracji w Serwisie źródła jego umocowania (np. umocowanie ustawowe, pełnomocnictwo) do działania w imieniu i na rzecz danego Użytkownika,

  5. przekazania Operatorowi dokumentów potwierdzających dane, o których mowa powyżej,

  6. wpłaceniu przez Użytkownika na Rachunek Bankowy Operatora środków pieniężnych podlegających zaewidencjonowaniu na Koncie Użytkownika przeznaczonych na wykonywanie Zleceń Wymiany Walut oraz pokrycie innych zobowiązań Użytkownika wobec Operatora,

  7. pozytywnej identyfikacji Użytkownika przy wpłacie,

  8. złożenia przez Użytkownika Zlecenia Wymiany Walut.

2) Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgodnego z Regulaminem korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Operatora.

§ 8.

1) Użytkownik zobowiązany jest przekazać Operatorowi dane dotyczące tożsamości Beneficjenta Rzeczywistego.

2) Użytkownik będący Osobą Zajmującą Eksponowane Stanowisko Polityczne celem zakończenia procesu rejestracji, zobowiązany jest, niezależnie od obowiązków wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej, przesłać na adres Operatora (fizyczny lub email) pisemne oświadczenie o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

3) Przekazywanie dokumentów wymaganych przez Operatora następuje poprzez użycie funkcji ich załadowania do Konta Użytkownika dostępnej w zakładce „Moje dane”.

4) Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość wszelkich danych przekazanych Operatorowi oraz jest zobowiązany do ich każdorazowej aktualizacji w przypadku ich zmiany. Aktualizacja  adresu email, numeru NIP oraz REGON oraz formy prowadzonej działalności, jak również̇ imienia, nazwiska oraz adresu wymaga kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.

5) W przypadku, gdy Operator poweźmie wątpliwości co do autentyczności danych przekazanych przez Użytkownika, Operator może zażądać uzupełnienia danych, a także przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających przekazane dane, w tym dokumentów potwierdzających umocowanie osoby rejestrującej do działania w imieniu Użytkownika oraz wstrzymać świadczenie usług na rzecz Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy.

6) Operator może w przypadkach wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, zażądać od Użytkownika dodatkowych danych, ponad dane określone w § 6 Regulaminu oraz dokumentów potwierdzających te dane, w szczególności numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość, adresu Użytkownika. Do czasu przekazania danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, oraz dokumentów potwierdzających te dane Operator może wstrzymać świadczenie usług na rzecz Użytkownika.

7) Operator informuje, iż w ramach realizacji ciążącego na nim obowiązku weryfikacji danych Użytkownika może wymagać wysłania kodu potwierdzającego na numer telefonu komórkowego podany w formularzu rejestracji.

8) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jakiekolwiek naruszenie obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnione podejrzenia takiego naruszenia mogą zostać ujawnione przez Operatora odpowiednim organom państwowym, w tym organom ścigania.

9) W przypadku stwierdzenia naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika  przepisów prawa lub reguł uczciwego obrotu przy korzystaniu z Serwisu, Operator jest uprawniony do odmowy dalszego wykonywania usług na rzecz Użytkownika, zablokowania na stałe Konta oraz wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.

10) Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie usług, przypadki wstrzymania Transakcji, blokady Konta lub zamrożenia wartości majątkowych, jeżeli dokonanie tych czynności zostało wykonane w celu realizacji postanowień przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy lub wykonania decyzji uprawnionych organów.

§ 9.

1) Operator dokonuje odpowiednich zapisów dotyczących środków pieniężnych zaewidencjonowanych na Koncie Użytkownika w szczególności w następujących przypadkach:

  1. wpłaty lub złożenia dyspozycji wypłaty środków pieniężnych,

  2. złożenia Zlecenia Wymiany Walut,

  3. anulowania Zlecenia Wymiany Walut,

  4. zawarcia Transakcji przez Użytkownika,

  5. w innych przypadkach określonych w Regulaminie.

2) Złożenie przez Użytkownika Operatorowi niektórych dyspozycji w Serwisie, w szczególności takich jak wpłaty lub wypłaty środków pieniężnych, Zlecenia Wymiany Waluty, zmiany danych lub zmiany rachunku bankowego może wymagać dodatkowego zatwierdzenia kodem wysłanym na zdefiniowany w Serwisie numer telefonu.

§ 10.

Na wniosek Użytkownika, Operator przekaże Użytkownikowi listownie, na adres korespondencyjny podany przez Użytkownika dokumenty związane ze świadczonymi przez Operatora na rzecz Użytkownika usługami oraz wykonywanymi czynnościami. Za czynności związane z przygotowaniem oraz wysyłką Operator pobiera opłaty.

III. Wpłata środków pieniężnych przez Użytkownika

§ 11.

1) Wpłata polega na wykonaniu przez Użytkownika przelewu środków pieniężnych na odpowiedni Rachunek Bankowy Operatora, wskazany przez System na podstawie informacji podanych przez Użytkownika.

2) Wykonana przez Użytkownika wpłata zostanie zaewidencjonowana na Koncie Użytkownika, w kwocie rzeczywiście otrzymanej przez Operatora, z chwilą dokonania przez Operatora pozytywnej identyfikacji Użytkownika, o której mowa poniżej. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów realizacji przelewu oraz ewentualnych kosztów, którymi Operator zostanie obciążony przez banki pośredniczące z tytułu realizacji przelewu, zgodnie z taryfami opłat i prowizji stosowanymi przez banki pośredniczące.

IV. Identyfikacja Użytkownika przy wpłatach

§ 12.

1) Identyfikacja Użytkownika przy wpłacie następuje poprzez weryfikację zgodności danych osobowych Użytkownika zdefiniowanych na Koncie Użytkownika z danymi posiadacza Rachunku Bankowego, z którego nastąpiła wpłata.

2) Pozytywna identyfikacja Użytkownika oznacza zgodność danych Użytkownika zdefiniowanych na Koncie Użytkownika z danymi posiadacza Rachunku Bankowego, z którego nastąpiła wpłata.

3) W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do zgodności danych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w szczególności dotyczących adresu, Operator może zwrócić się do Użytkownika o wyjaśnienie.

4) W przypadku nieustalenia przyczyn niezgodności danych, o których mowa w ust.1 powyżej, Operator niezwłocznie zwraca kwotę otrzymanego przelewu na rachunek bankowy z którego nastąpił przelew, nie później jednak niż w terminie 14 Dni Roboczych od daty wpływu środków pieniężnych na Rachunek Bankowy Operatora.

5) Kwota zwrotu zostanie umniejszona o koszty (w tym opłaty bankowe) związane ze zwrotem środków pieniężnych.

V. Zlecenie Wymiany Walut

§ 13.

1) Operator przyjmuje wyłącznie Zlecenia Wymiany Walut, na które Użytkownik posiada pełne pokrycie ze środków pieniężnych zaewidencjonowanych na Koncie Użytkownika w walucie, której wymianę zleca.

2) Minimalna wartość zlecenia wynosi odpowiednio 8,00 PLN, 1,50 EUR, 1,50 USD, 1,50 GBP, 1,50 CHF lub równowartość 8,00 PLN w innej walucie.

§ 14.

Składanie Zleceń Wymiany Walut wymaga określenia przez Użytkownika parametrów Zlecenia Wymiany Walut zgodnie z wymogami opisanymi w § 15 Regulaminu i następuje:

  1. za pośrednictwem Konta Użytkownika, lub

  2. bez konieczności logowania się w Serwisie poprzez dokonanie wpłaty środków pieniężnych na Rachunek Bankowy Operatora zgodnie z instrukcjami na stronie Serwisu.

§ 15.

1. Użytkownik definiuje następujące parametry Zlecenia Wymiany Walut:

  1. rodzaj oferty, tj. Oferta Sprzedaży bądź Oferta Kupna,

  2. Parę Walutową, której dotyczy Zlecenie Wymiany Walut,

  3. Kwotę Zlecenia wyrażoną w Walucie Bazowej lub Walucie Kwotowanej,

2. Użytkownik pozostaje związany Zleceniem Wymiany Walut do momentu anulowania Zlecenia Wymiany Walut lub zrealizowania Zlecenia Wymiany Walut w całości.

3. Zlecenie Wymiany Walut może zostać zrealizowane w całości (w jednej lub wielu Transakcjach), częściowo lub pozostać niezrealizowane.

VI. Wypłata środków pieniężnych przez Operatora

§ 16.

1) Użytkownik może w dowolnym momencie złożyć Operatorowi dyspozycję wypłaty środków pieniężnych zaewidencjonowanych na Koncie Użytkownika na swój rachunek bankowy poprzez wypełnienie formularza wypłaty za pośrednictwem Serwisu.

2) Wypłata jest możliwa wyłącznie na własny rachunek bankowy Użytkownika. Operator nie wypłaca środków pieniężnych na wskazane przez Użytkownika rachunki bankowe osób trzecich.

3) Złożenie dyspozycji wypłaty wymaga potwierdzenia kodem sms wysłanym na numer telefonu Użytkownika zdefiniowany w Serwisie. Operator może dopuścić jednokrotne uwierzytelnienie przez Użytkownika rachunku bankowego kodem sms dla więcej niż jednej wypłaty („Rachunek Zaufany”).

4) W przypadku, gdy złożenie Zlecenia Wymiany Walut nastąpiło bez logowania się w Serwisie w trybie § 14 pkt 2 Regulaminu, wypłata środków pieniężnych następuje po zawarciu Transakcji bez konieczności składania dodatkowej dyspozycji przez Użytkownika.

5) Operator nie wykona dyspozycji wypłaty w przypadku:

  1. braku dostępnych lub niezablokowanych środków pieniężnych na Koncie Użytkownika w walucie, w której dotyczy dyspozycja wypłaty,

  2. gdy będzie to konieczne w związku z realizacją obowiązków Operatora wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy lub innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

  3. braku potwierdzenia przez Użytkownika dyspozycji wypłaty kodem sms, chyba że Operator dopuścił dany rachunek bankowy jako Rachunek Zaufany.

  4. w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie.

6) Termin realizacji wypłaty i wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy zdefiniowany na Koncie Użytkownika uzależniony jest od rodzaju realizowanego przelewu oraz godzin pracy systemów bankowych.

§ 17.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie lub opóźnienie w przekazywaniu środków pieniężnych na rachunek bankowy Użytkownika spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, jak również za opóźnienia będące następstwem zdarzeń niezależnych od Operatora.

VII. Opłaty i prowizje

§ 18.

1) Operator z tytułu świadczenia usługi pośrednictwa z zawieranych przez Użytkownika Transakcjach pobiera od Użytkownika prowizję.

2) Operator realizując zlecenie Wymiany Waluty lub dyspozycję wypłaty środków zaewidencjonowanych na Koncie automatycznie uwzględnia kwotę  należnych opłat i prowizji.

§ 19.

1) Usługi świadczone przez Operatora na rzecz Użytkownika dokumentowane są fakturami VAT.

2) Na wniosek Użytkownika faktura VAT zostanie wysłana pocztą na adres korespondencyjny Użytkownika. Za czynności związane z przygotowaniem oraz wysyłką Operator pobiera opłatę

VIII. Dane osobowe

§ 20.

1) Administratorem danych osobowych w rozumieniu regulacji dotyczących ochrony danych osobowych jest Operator. Zbiór danych Użytkowników Serwisu zgłoszony jest odpowiednim instytucjom w kraju Operatora.

2) Z chwilą wypełnienia formularza rejestracji dane Użytkownika umieszczane są w bazie danych osobowych Operatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

3) Zgodnie z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Operatora w celach związanych ze świadczoną usługą oraz innymi czynnościami wykonywanymi na rzecz Użytkownika na podstawie Regulaminu. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia i usunięcia na zasadach określonych w regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych.

4) W zakresie koniecznym dla należytego wykonania usług świadczonych przez Operatora oraz przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom współpracującym z Operatorem przy świadczeniu usługi dla celów związanych z prowadzeniem i zarządzaniem kanałami komunikacji z Użytkownikiem. Operator jest zobowiązany zapewnić, aby przetwarzanie danych osobowych przez podmioty współpracujące odbywało się jedynie w zakresie i w celu należytego wykonania usług świadczonych przez Operatora oraz przy zastosowaniu zasad poufności i bezpieczeństwa informacji.

5)Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Operatora o każdej zmianie danych osobowych i kontaktowych. Skutki niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obciążają Użytkownika.

IX. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług

§ 21.

1) Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów, z wyjątkiem standardowych opłat, określonych w Tabeli Opłat i Prowizji, która. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

2) Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi jest dokonywane poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Serwisie lub w formie pisemnej poprzez wysłanie oświadczenia w przedmiocie wypowiedzenia na adres siedziby Operatora: Maingate Sp. z o.o. Jacka Malczewskiego 26 71-612 Szczecin Polska.

3) Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Operatora za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

4) Do ważnych przyczyn uzasadniających rozwiązanie przez Operatora umowy za wypowiedzeniem należą przypadki gdy:

  1. Użytkownik pomimo wezwania nie uzupełnił danych oraz nie przedstawił stosownych dokumentów potwierdzających przekazane na żądanie Operatora dane lub podał fałszywe, niepełne dane osobowe lub nieudostępnił danych, gdy przetwarzanie tych danych było niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania Systemu Teleinformatycznego,

  2. Operator ustali, iż składane przez Użytkownika Zlecenia Wymiany Walut mają na celu wyrządzenie szkody innym Użytkownikom korzystającym z Serwisu,

  3. Użytkownik prowadzi działania mające na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do Systemu Teleinformatycznego Operatora, w szczególności poprzez przełamywanie zabezpieczeń,

  4. Zostaną stwierdzone przypadki niszczenia, uszkadzania, usuwania, zmieniania lub utrudniania dostępu do danych zawartych w Systemie Teleinformatycznym przez Użytkownika albo powodowania przez Użytkownika zakłóceń, lub innych okoliczności uniemożliwiających automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych,

  5. Zostanie stwierdzone, że działania Użytkownika spowodowały zagrożenie dla bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego, tj. podjęcia działań kwalifikowanych jako pranie pieniędzy w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

5) Jeżeli w chwili złożenia wypowiedzenia przez Użytkownika lub rozwiązania umowy przez Operatora, złożone przez Użytkownika Zlecenia Wymiany Walut nie zostały zrealizowane w całości, Operator anuluje te Zlecenia Wymiany Walut w terminie 1 Dnia Roboczego. Przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zlecenia Wymiany Walut niezrealizowane w całości pozostają wiążące.

6) Operator dokonuje zwrotu środków pieniężnych zaewidencjonowanych na Koncie Użytkownika niezwłocznie nie później jednak jak w terminie 3 Dni Roboczych od dnia otrzymania wypowiedzenia.

§ 22.

Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie wypowiedzenia złożonego przez Operatora z przyczyn, o których mowa w § 21 ust. 4 powyżej, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w Serwisie bez uprzedniej zgody Operatora.

§ 23.

W przypadkach, o których mowa w § 21 ust. 4 Regulaminu, Operator, do czasu wyjaśnienia sprawy, ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi na rzecz Użytkownika, oraz powiadomienia odpowiednich państwowych organów.

X. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

§ 24.

Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Operatora: Maingate Sp. z o.o. Jacka Malczewskiego 26 71-612 Szczecin Polska bądź na adres kontakt@shiftrex.com. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem powyższego terminu prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

XI. Reklamacje

§ 25.

1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą świadczenia przez Operatora na rzecz Użytkownika usługi.

2. Reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej na adres kontakt@shiftrex.com lub w formie pisemnej na adres siedziby Operatora. Reklamacja powinna zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz imię i nazwisko albo nazwę Użytkownika, a także stanowisko Użytkownika w sprawie objętej reklamacją.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Operator pozostawia bez rozpoznania reklamacje nie zawierające danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.

5. Operator w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, udziela Użytkownikowi odpowiedzi, która jest przekazywana na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail.

6. Użytkownik, w przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, może wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

7. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich, w tym o dostępie i procedurze rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Użytkownik będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Szczegółowe informacje o trybie zgłoszenia znajdują się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. Rozmowy telefoniczne prowadzone przez Użytkownika z Biurem Obsługi Klienta mogą być nagrywane i archiwizowane. Operator nie udostępnia nagrań. W uzasadnionych przypadkach Użytkownik ma możliwość zapoznania się z transkrypcją nagranej rozmowy, która jest udostępniana wyłącznie w siedzibie Operatora na pisemny wniosek Użytkownika.

XII. Wyłączenie odpowiedzialności Operatora

§ 26.

Poza sytuacjami wskazanymi w Regulaminie, Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. szkody wynikłe wskutek wykonania dyspozycji lub Zleceń Wymiany Walut Użytkownika zgodnie z ich treścią,

  2. wykonanie przez Użytkownika przelewu środków pieniężnych niezgodnie z § 11 Regulaminu,

  3. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, na skutek okoliczności, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności z powodu awarii publicznej sieci łączności telefonicznej, awarii systemów zasilania lub sprzętu komputerowego, lub podania przez bank Użytkownika nieprawidłowych danych nadawcy transferu.

  4. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za działanie których Operator nie ponosi odpowiedzialności,

  5. za szkody wynikłe z odmowy przyjęcia dyspozycji lub Zlecenia Wymiany Walut w związku z naruszeniem przez Użytkownika Regulaminu.

  6. za potencjalne utracone korzyści związane z niedostępnością Systemu wywołanymi awariami lub pracami serwisowymi.

§ 27.

Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej, które nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego uzyskania zezwolenia.

§ 28.

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu, jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikające lub związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne na terenie Polski.

§ 29.

1. Serwis prowadzony jest w języku polskim. Operator komunikuje się z Użytkownikami w języku polskim. Na życzenie Użytkownika, Operator może komunikować się w języku angielskim przekazywać wybrane informacje lub dokumenty dodatkowo w języku angielskim . W przypadku rozbieżności między wersją polską a angielską, za wiążącą uznaje się wersję polską.

2. Użytkownik może komunikować się z Operatorem, z zastrzeżeniem § 21 ust. 2, § 24 oraz § 25 ust. 2 Regulaminu, w formie:

  1. elektronicznej pod  adresem lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@shiftrex.com,

  2. pisemnej, pod adresem: Maingate Sp. z o.o. Jacka Malczewskiego 26 71-612 Szczecin Polska

  3. Operator komunikuje się z Użytkownikiem, z zastrzeżeniem § 25 ust. 5 Regulaminu, drogą elektroniczną, telefonicznie lub na piśmie.

XIII. Zmiany Regulaminu

§ 30.

Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez uprzedniego powiadomienia.

§ 31.

1. Użytkownik może zostać poinformowany przez Operatora o zmianach Regulaminu za pomocą wiadomości elektronicznej, wysłanej na adres e-mail, przypisany do danego Konta Użytkownika, a także poprzez komunikat na stronie Serwisu.

2. Użytkownik ma prawo, w wypadku wprowadzenia zmian w regulaminie, na które się nie zgadza, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat. W takiej sytuacji konto konsumenta zostanie zamknięte.

3. Zalogowanie się konsumenta na koncie Operatora jest traktowane jako wyrażenie zgody na aktualną wersję Regulaminu

§ 32.

Użytkownik logując się w Serwisie pierwszy raz od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o ich treści.

I. Postanowienia ogólne i definicje - kryptowaluty

§ 1.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu internetowego o nazwie: „shiftrex.com”.

§1 DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1. Administratorze - należy przez to rozumieć właściciela serwisu „shiftrex.com” - spółkę Maingate Sp. z o.o. z siedzibą ul. Jacka Malczewskiego, 71-612 Szczecin, REGON: 380320428, NIP: 8513225702 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000733231. Kapitał zakładowy 10.000,00 zł.

2. Serwisie – należy przez to rozumieć serwis internetowy o nazwie „shiftrex”, prowadzony przez spółkę Maingate Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie dostępny pod adresem internetowym www.shiftrex.com.

3. Koncie użytkownika – należy przez to rozumieć część wirtualnej przestrzeni Serwisu przeznaczoną do wyłącznego korzystania przez Użytkownika.

4. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która korzysta z usług Serwisu.

5. Walutach wirtualnych – należy przez to rozumieć waluty wirtualne dostępne w ramach usług Serwisu, tj. zbywalne dobra niematerialne o charakterze majątkowym wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane przez osoby fizyczne i prawne jako środek wymiany oraz mogące być elektronicznie przechowywane lub przeniesione na inną osobę fizyczną lub prawną albo być przedmiotem handlu elektronicznego, a niebędące:

a) prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,

b) pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,

c) instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

d) międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,

e) wekslem lub czekiem wystawionym w prawnym środku płatniczym lub międzynarodowej jednostce rozrachunkowej.

6. Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz wszystkie akty prawne z nim związane.

7. Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723) wdrażającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz uchylającą ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

8. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin dostępny na stronie www.shiftrex.com/terms-and-conditions.

9. Transakcji – należy przez to rozumieć realizację ofert sprzedaży lub kupna Walut wirtualnych dokonywanych przez Użytkowników Serwisu.

10. Ofercie - należy przez to rozumieć ofertę w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny skierowaną dla indywidualnego odbiorcy.

11. Sprzedającym – należy przez to rozumieć sprzedawcę w rozumieniu art. 535 i n. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny będącego Użytkownikiem Serwisu.

12. Kupującym – należy przez to rozumieć kupującego w rozumieniu art. 535 i n. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny będącego Użytkownikiem Serwisu.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.

2. Bezwzględnym warunkiem korzystania z Serwisu jest wyrażenie zgody przez Użytkownika na postanowienia Regulaminu poprzez dokonanie akceptacji Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.

3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakłócenia, w tym przerwy techniczne w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub za niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika (minimalne warunki techniczne wskazano w ust. 5 poniżej).

5. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny - z którego korzysta Użytkownik - poniższych minimalnych wymogów technicznych, tj.:

a) posiadanie urządzenia - umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Android, IOS, Linux lub Windows – z zainstalowaną aktualną wersją przeglądarki internetowej - zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej a także,

b) posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.

§3 PRZEDMIOT DZIAŁANIA SERWISU

1. Podstawowym zadaniem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom Kupna lub Sprzedaży jednostek Walut wirtualnych. Serwis w sposób automatyczny kojarzy ofertę Użytkownika z ofertą podmiotu dokonującego Sprzedaży lub Kupna jednostek Walut wirtualnych na innych portalach w sieci Internet oraz zawiera w imieniu Użytkownika z ww. podmiotem Transakcję, w wyniku której Użytkownik Kupuje lub Sprzedaje Walutę wirtualną w ilości wskazanej w zapytaniu Ofertowym.

2. Usługi Serwisu są odpłatne.

3. Na dzień obowiązywania niniejszego Regulaminu w Serwisie dostępne są następujące kryptowaluty: Ewentualne poszerzenie oferty Serwisu o inne waluty wirtualne nie zmienia treści Regulaminu. Użytkownicy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej o poszerzeniu oferty Serwisu.

4. Poprzez zautomatyzowanie działań, Serwis dokonuje weryfikacji wartości Walut wirtualnych dostępnych na rynku, wybierając najbardziej korzystną dla Użytkownika – na daną chwilę – Ofertę, w zależności od zapytania Ofertowego Użytkownika.

5. Serwis nie jest gwarantem inwestycji w Waluty wirtualne, Administrator podejmuje działania celem uświadamiania Użytkowników w zakresie ryzyka takich inwestycji, mając przede wszystkim na uwadze stanowisko Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie Walut wirtualnych, którego pełną treść można znaleźć pod adresem: https://www.knf.gov.pl/komunikat_mobilny?articleId=57363&p_id=18.

§4 UTWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA, WERYFIKACJA UŻYTKOWNIKA

1. Korzystanie z Serwisu wymaga utworzenia Konta użytkownika. Celem utworzenia Konta użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do podania swojego adresu e-mail i numeru telefonu oraz utworzenia hasła. Korzystanie z Konta użytkownika wymaga potwierdzenia rejestracji za pośrednictwem linku do strony internetowej otrzymanego na wskazany przy tworzeniu Konta użytkownika adres e-mail oraz kodu otrzymanego na wskazany numer telefonu.

2. Mając na uwadze względy bezpieczeństwa określone w §7 Regulaminu, Administrator ma prawo dokonać weryfikacji tożsamości Użytkownika na podstawie dokumentu tożsamości i wynikających z niego danych osobowych. Na zdjęciach powinien znaleźć się wizerunek Użytkownika z wyraźnie widocznymi rysami twarzy wraz z obiema stronami dokumentu tożsamości w formacie i jakości pozwalających na ich jednoznaczne określenie:

1) zdjęcie dwóch stron dowodu osobistego z wyraźnie widocznymi danymi:

  - imię i nazwisko,

  - obywatelstwo,

  - seria i numer dokumentu,

  - numer PESEL lub data urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL,

  - adres zamieszkania,

  - zdjęcie lub

2) zdjęcie paszportu z wyraźnie widocznymi danymi:

  - imię i nazwisko,

  - obywatelstwo,

  - seria i numer dokumentu,

  - numer PESEL lub data urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL,

  - miejsce urodzenia,

  - zdjęcie.

Weryfikacja w Serwisie zostanie dokonana, gdy Użytkownik poda wszelkie niezbędne wskazane powyżej dane. W wypadku pojawienia się wątpliwości, Administrator może zażądać dodatkowych dokumentów celem dalszej weryfikacji.

3. Dane wskazane przy weryfikacji powinny pokrywać się z danymi rachunku bankowego, z którego dokonano płatności w ramach Serwisu. Jeżeli dane podane przez Użytkownika przy weryfikacji okażą się niezgodne z danymi przelewu, nieprawdziwe, niepełne lub błędne, Administrator ma prawo do wstrzymania Użytkownikowi dostępu do wszelkich funkcji Serwisu do czasu wyjaśnienia.

4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe oraz zgodne ze stanem faktycznym uzupełnienie danych Użytkownika, o których mowa w ust. 2.

5. W przypadku niewykonania skutecznej weryfikacji, Użytkownik nie ma możliwości dokonywania dalszych Transakcji. W przypadku przekazania nieprawdziwych danych, mając na uwadze §5 ust. 5. Regulaminu, wcześniej nabyta ilość jednostek waluty wirtualnej wskazana w zapytaniu ofertowym, zostaje zbyta przez Serwis po cenie dostępnej na rynku z momentu polecenia zwrotu. Uzyskana kwota wyrażona w polskich złotych (PLN), pomniejszona o transaction fee oraz prowizję dla Administratora, zostaje przekazana na rachunek bankowy lub adres Portfela Użytkownika bezpośrednio lub przez pośrednika płatności, w zależności od sposobu dokonania wpłaty przez Użytkownika.

6. Dane Użytkownika przetwarzane są na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.

§5 PRZEBIEG TRANSAKCJI

1. Użytkownik, składając zapytanie Ofertowe, wskazuje ilość środków wyrażonych w walucie FIAT (np. PLN), jaką chce przeznaczyć na zakup Waluty wirtualnej lub ilość jednostek Waluty wirtualnej, którą Użytkownik zamierza sprzedać.

2. Z uwagi na znaczną zmienność wartości Walut wirtualnych, ostateczna weryfikacja Oferty następuje:

a) na chwilę przekazania Administratorowi odpowiedniej liczby jednostek Walut wirtualnych, które mają zostać sprzedane przez Użytkownika lub

b) na chwilę zaksięgowania na rachunku bankowym Administratora albo przekazania na rachunek pośrednika płatności środków przeznaczonych na kupno Waluty wirtualnej przez Użytkownika.

Wskazana na stronie głównej Serwisu wartość jednostek poszczególnych Walut wirtualnych stanowi aktualną na daną chwilę ich wartość dostępną na rynku, jednak w momencie przekazania środków przez Kupującego może ona ulec zmianie.

3. Środki przeznaczone na kupno Walut wirtualnych Użytkownik przekazuje Administratorowi:

a) korzystając z usług pośrednika płatności serwisu dotpay.pl, którego operatorem jest Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000700791;

b) bezpośrednio na jeden z rachunków bankowych Administratora po wcześniejszym uzgodnieniu warunków Transakcji;

4. Z zastrzeżeniem §3 ust. 3 Regulaminu Użytkownik ma możliwość dokonywania wpłat na rachunek bankowy Administratora wyrażonych w dostępnych walutach. Wpłacone środki zostaną przewalutowane na walutę PLN za pośrednictwem banku, z którego usług korzysta Administrator. Waluty wirtualne zostają nabyte przez Administratora.

5. Usługa realizowana jest niezwłocznie po zatwierdzeniu oferty Użytkownika. Administrator w imieniu i na rzecz Użytkownika zakupuje środki o wartości aktualnie dostępnej na rynku. Po przekazaniu środków Użytkownik nie może odstąpić od Transakcji. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (art. 38 ust 1. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).

6. Waluty wirtualne zakupione w imieniu i na rzecz Użytkownika przekazywane są niezwłocznie na unikalny adres Portfela Użytkownika, utworzonego przy Koncie Użytkownika, skąd Użytkownik może nimi dysponować w dowolny sposób. Użytkownik, nabywając Waluty wirtualne, może na własną odpowiedzialność wskazać zewnętrzny adres portfela, na który mają zostać one przekazane.

7. Administrator oraz pośrednicy płatności i banki stosują wszelkie środki bezpieczeństwa zapewniające płynność transakcji i ochronę środków. Finalizacja transakcji następuje nie później niż 1 dzień roboczy od jej rozpoczęcia.

8. Minimalna wartość Transakcji wynosi równowartość 50 polskich złotych (PLN).

9. Administrator nie wyraża zgody na dokonywanie płatności w ramach Serwisu za pośrednictwem kart kredytowych i debetowych, wszelkie płatności dokonywane za pomocą ww. kart będą zwracane na rachunek bankowy Użytkownika.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Użytkownik zobowiązany jest do zagwarantowania zgodności z prawem wszelkich podejmowanych przez niego działań zawieranych w ramach Transakcji.

2. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest zwolnić Administratora z odpowiedzialności względem jakichkolwiek osób trzecich, a także naprawić wszelkie szkody, jakie Administrator poniesie w wypadku wystąpienia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub przepisami prawa.

3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne. Użytkownik przyjmuje przy tym do wiadomości, że jest jedyną osobą odpowiedzialną za działania dokonywane w ramach jego Konta użytkownika oraz zawieranych przez niego Transakcji.

4. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.

5. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora o każdym użyciu jego Konta użytkownika przez osobę nieupoważnioną lub o próbie takiego użycia, o których powziął wiadomość a także innych naruszeniach bezpieczeństwa Serwisu.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usług serwisu z sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie, zajęcie lub zabezpieczenie środków Użytkownika przez właściwe podmioty bądź organy wymiaru sprawiedliwości na mocy obowiązujących przepisów prawa – w tym przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za źródło pochodzenia środków wykorzystywanych w ramach Transakcji w zakresie przewyższającym jego obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§7 BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Waluty wirtualne nie są pieniądzem elektronicznym, nie mieszczą się w zakresie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Administrator jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723).

3. Administrator, w ramach działalności Serwisu, korzysta z usług świadczonych przez podmioty trzecie, w tym pośredników płatności oraz banki, tj. podmioty będące instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

4. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Administrator stosuje środki bezpieczeństwa finansowego określone w art. 34. niniejszej ustawy oraz zachowuje należytą staranność przy dokonywaniu czynności i wywiązywania z obowiązków wynikających z przepisów ustawy.

5. Zgodnie z art. 35. ust. 1. pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Administrator stosuje środki bezpieczeństwa finansowego w zakresie identyfikacji Użytkowników i weryfikacji ich tożsamości przed dokonaniem przez nich Transakcji. Szczegółowe warunki identyfikacji określa art. 36 i art. 37 niniejszej ustawy oraz §4 Regulaminu.

6. W przypadku braku możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego wymienionych w §7 ust. 4 Regulaminu, Administrator odmawia przeprowadzenia transakcji, w tym transakcji okazjonalnej, a ostatecznie rozwiązuje stosunki gospodarcze z Klientem.

7. Administrator może stosować uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego w przypadkach określonych w art. 42 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

8. Administrator stosuje wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w przypadkach określonych w art. 43 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności w art. 43. ust. 2 pkt 7 niniejszej ustawy.

9. Administrator podejmuje we własnym zakresie czynne starania co do zapewnienia legalności działań podejmowanych przez Użytkowników Serwisu. Wszelkie działania Administratora prowadzone są przy tym z poszanowaniem praw Użytkowników, w tym przede wszystkim prawa do zachowania prywatności oraz prawa do ochrony danych osobowych Użytkownika.

10. Mając jednak na uwadze ograniczenia Administratora w dostępności do środków umożliwiających kontrolę działalności Użytkowników, Administrator nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za naruszenia prawa przez Użytkowników Serwisu.

11. Administrator wprowadził wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§8 OPŁATY

1. Korzystanie z Serwisu w zakresie usług Wymiany Walut wirtualnych jest odpłatne.

2. Opłata za korzystanie z usług Serwisu pobierana jest automatycznie i wynosi 3,5% wartości Transakcji polegającej na Sprzedaży Walut wirtualnych przez Użytkownika. W przypadku Transakcji polegającej na Zakupie Walut wirtualnych, prowizja wynikająca z konieczności ponoszenia dodatkowych opłat przez Administratora wynosi 5% wartości Transakcji.

3. Za usługi świadczone w ramach Serwisu może zostać wystawiona faktura VAT w formie elektronicznej:

a) za każdym razem, w przypadku Użytkownika prowadzącego działalność gospodarczą oraz dokonującego Transakcji w ramach tej działalności gospodarczej, przy czym Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia Administratora o tym, że dokonuje on Transakcji w ramach działalności gospodarczej bądź działając jako przedstawiciel osoby prawnej;

b) na żądanie Użytkownika, w przypadku pozostałych Użytkowników. Uzyskanie faktury VAT wymaga wcześniejszego kontaktu z Administratorem pod adresem e-mail: pomoc@shiftrex.com.